DATASKYDDSPOLICY

DATASKYDDSPOLICY

DATASKYDDSPOLICY FACEWEARPRO.COM

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få följande information när Facewearpro har tagit emot personuppgifter som gäller dig.

Identitet och kontaktuppgifter

Facewearpro (ägare Molde Internet Solutions LLC) är personuppgiftsansvarig.

Facewearpro:s säte är:

Molde Internet Solutions LLC

Kentmanni 22

10116 Tallinn

Estonia

och kan nås på telefonnummer +372 5300 4045 och e-mail info@facewearpro.com

Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter

Facewearpro behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och Facewearpro. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal.

Behandlingen är inte baserad på Facewearpro:s eller annans berättigade intressen.

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Facewearpro. Facewearpro kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som Facewearpro omfattas av.

Facewearpro kommer inte att överföra personuppgifterna till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.

Facewearpro behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. Facewearpro behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras. Vi samarbetar med Paysera och Paypal för fakturering av vissa köp.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade “Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Vill DU inte att dina uppgifter sparas av Google analytics kan Du ladda ner detta tillägg: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tid för lagring

Facewearpro kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. Avtalet gäller för en period om ett år, vilket innebär att Facewearpro kommer att behandla dina personuppgifter under hela denna tid.

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Facewearpro behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Facewearpro behandlar och som avser dig.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Facewearpro behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Facewearpro:s behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Facewearpro:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Facewearpro behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.